a thick Spanish omelette (= a flat, round food made by frying eggs that have sầu been mixed together) with potalớn and sometimes onion in it

Bạn đang xem: Tortilla là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ tekkenbasara.mobi.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


Another important aspect of northern cuisine is the presence of wheat, especially in the use of flour tortillas.
Flour tortillas or canned biscuits, rolled thin on a floured surface, cut into lớn strips, are a quiông xã and easy substitute for homemade dough.
There are street foods that use the same corn dough used lớn make tortillas, but in different preparations.
Other typical dishes are the montucas or corn tamale, stuffed tortillas, & tamales wrapped in plantain leaves.
Carne asada is often served with fresh guacamole, grilled onions, blaông xã beans or "frijoles charros", rice, tortillas và fresh salsa.
The school established a policy of searching students for tortillas as they entered the arena & eventually the novelty wore off.
While such free-flowing water is the only sanctioned projectile, rogue students have sầu also flung flour tortillas &, in one particularly infamous situation, a couch.
Comtháng corn dishes are "pinole", tortillas, "esquiate", atole, tamales, and boiled và roasted ears.
Corn tortillas are generally used to make taquitos; when flour tortillas are used, the dish is more commonly known as flautas.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press hay của những nhà cấp phép.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Jam Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Jam

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *