Kế toán – Kiểm toán là 1 trong Một trong những ngành có nhu cầu tuyển chọn dụng tối đa hiện nay, mặc dù thưởng thức tuyển chọn dụng ngành này của những cửa hàng, tập đoàn lớn lớn cũng rất hà khắc với tiếng anh chuyên ngành kế toán thù kiểm toán là 1 trong Một trong những kĩ năng yêu cầu cơ mà chúng ta ứng cử viên đề nghị nắm vững nếu như muốn thao tác làm việc với thăng tiến vào môi trường hội nhập thế giới.


*

Tổng vừa lòng 100 thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù kiểm toán

Trong bài viết này, tekkenbasara.mobi đang tổng vừa lòng 100 thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán kiểm toán theo bảng vần âm, hi vọng sẽ giúp các bạn học tập tự vựng siêng ngành một bí quyết tất cả hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút ít tân oán Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Ngân sách chi tiêu phải trả Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người chào bán Assets /’æsets/: Tài sản Advances to employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: người lập report Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng cân đối kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: kiến thiết cơ phiên bản Cash /kæʃ/: Tiền mặt Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi bank Cash in transit: Tiền sẽ đưa Cheông xã & take over: nghiệm thu sát hoạch Cost of goods sold: Giá vốn bán sản phẩm Construction in progress: giá cả chế tạo cơ bạn dạng dsinh sống dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang đến hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu đụng với đầu tư chi tiêu nđính thêm hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: Chi tiêu hóng kết đưa Deferred revenue: Người cài đặt đưa trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định thuê tài chính

Thuật ngữ E

Equity & funds: Vốn cùng quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm đưa ra Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Ngân sách chuyển động tài bao gồm Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập bất thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: giá cả không bình thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng Financials /fai’nænʃəls/: Tài chủ yếu Financial ratquả táo /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài chủ yếu Finished goods: Thành phẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản cố định Fixed asset costs: Nguyên ổn giá bán gia tài cố định và thắt chặt hữu hình

Thuật ngữ G

General and administrative sầu expenses: Ngân sách chi tiêu làm chủ công ty Goods in transit for sale: Hàng gửi đi buôn bán Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài bao gồm Intangible fixed asphối costs: Nguyên ổn giá bán gia tài thắt chặt và cố định vô hình Instruments & tools: Công vắt, vẻ ngoài trong kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả những đơn vị nội cỗ Investment và development fund: Quỹ chi tiêu phạt triển Itemize /’aitemaiz/: msinh sống đái khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài chính Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản thắt chặt và cố định thuê tài thiết yếu Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ bắt buộc trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chủ yếu lâu dài Long-term borrowings: Vay lâu dài Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp ngân hàng, cam kết quỹ, ký cược dài hạn Long-term liabilities: Nợ lâu năm Long-term security investments: Đầu tư bệnh khân oán dài hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt với chi tiêu lâu năm Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú vận động SXKD Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác Other current assets: Tài sản lưu động không giống Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác Other receivables: Các khoản buộc phải thu không giống Other payables: Nợ khác Other short-term investments: Đầu tứ ngắn hạn khác Owners’ equity: Nguồn vốn nhà snghỉ ngơi hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: túi tiền trả trước Payables lớn employees: Phải trả công nhân viên Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự phòng Giảm ngay sản phẩm tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận trường đoản cú chuyển động tài chủ yếu Purchased goods in transit: Hàng sở hữu sẽ đi trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản buộc phải thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Các nguyên liệu cần có, vật tư tồn kho Receivables from customers: Phải thu của người sử dụng Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản giảm trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận chưa phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: Ngân sách chi tiêu bán sản phẩm Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại Sales rebates: Giảm giá bán bán sản phẩm Short-term borrowings: Vay ngắn hạn Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài thiết yếu thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, cam kết cược, ký quỹ thời gian ngắn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn kinh doanh Short-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khoán thời gian ngắn Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá hóng xử lý

Thuật ngữ T cùng W

Taxes & other payables khổng lồ the State budget: Thuế và các khoản cần nộp bên nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình Total assets: Tổng cộng tài sản Total liabilities and owners’ equity: Tổng cùng nguồn chi phí Trade creditors: Phải trả cho người chào bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare & reward fund: Quỹ khen thưởng trọn với phúc lợi

Trên đó là 100 thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán thù kiểm toán phổ cập tuyệt nhất, liên tục được áp dụng vào các bước. Nếu bạn có nhu cầu được đào tạo một phương pháp chuyên nghiệp về các kỹ năng và kiến thức tiếng anh giao hàng mang lại quá trình, hãy đăng ký theo links sau để nhấn tư vấn lộ trình học tập giờ anh dành riêng cho tất cả những người đi làm việc nhé: tekkenbasara.mobi/dang-ky-hoc/


Chuyên mục: KHÁI NIỆM LÀ GÌ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *