*

Tomb Raider explores the intense và gritty origin story of Lara Croft và her ascent from a young woman khổng lồ a hardened survivor. Armed only with raw instincts & the ability khổng lồ push beyond the limits of human endurance, Lara must fight to lớn unravel the dark history of a forgotten island to escape its relentless hold.


Bạn đang xem: Tomb raider

*

*

Xem thêm: Payment Method Là Gì - Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ATTENTION:Please visit our websitefor region- specific Customer Support link related to lớn our titles. Customer tư vấn queries sent through this khung will be redirected.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *