Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ tekkenbasara.mobi.Học các từ bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.


Bạn đang xem: Sneak peek nghĩa là gì

In addition lớn the trăng tròn episodes, it includes 2 comics, a behind-the-scenes sneak peek, and character profiles.
The corner-press move from the original title, which allowed players a sneak peek around the next bkết thúc is expanded to allow players to fire from cover.
A "sneak peek" coin bonus allows the player to lớn expose all remaining cards for a couple of seconds, but every card exposed in this way is counted as a turn.
Players with characters that progressed inlớn the past during the sneak peek or during a previous subscription had their characters locked until a current subscription was purchased.
In her cartoons, male characters frequently try to lớn sneak peeks at her while she"s changing or simply going about her business.
Bay, a graffiti artist, left her signature stencil image on ten different websites & users searched for the picture & accompanying code to redeem sneak peeks & enter to win $4,000.
Camille used this album to convey acoustic versions of her lademo material as a sneak peek at the upcoming full b& album.
Các ý kiến của những ví dụ không trình bày cách nhìn của những biên tập viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press giỏi của những đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm: Tiền Lương Đóng Quỹ Ht Tt Là Gì, Những Lợi Ích Từ Các Quỹ Này

khổng lồ press something, especially a mixture for making bread, firmly and repeatedly with the hands và fingers

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *