Để giao hàng việc học tốt tiếng Anh nghành nghề xây cất cho người đi làm việc, tekkenbasara.mobi xin share bộ trường đoản cú điển giờ anh chuyên ngành kiến tạo về tên thường gọi chức danh các bước trong nghành nghề sản xuất. Các chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé.


*

People on site: Người làm việc công trường thi công

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thi công

Plants và equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng với thiết bị

Owner /’ounə/: Chủ đơn vị, Chủ đầu tư

Contracting officer: Viên chức cai quản phù hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt đại diện nhà đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức làm chủ vừa lòng đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư thường trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng dự án công trình

Officer in charge of safe and hygiene: Viên chức phú trách nát dọn dẹp an toàn lao cồn với môi trường xung quanh.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo đảm hóa học lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: team trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư thi công dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư xử lý nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp cho nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát điều tra viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: Dự toán thù viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /fan vạc thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: Người học tập việc

Laborer: Lao động phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn công ty, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, tô điểm nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ Fe ( cốt thxay )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scafthư mục /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu

Main contractor: Nhà thầu chính

Sub-contractor: Nhà thầu phụ


QUÀ TẶNG VIPhường. MÙA COVID – DÀNH RIÊNG CHO NHÀ LÃNH ĐẠO

tekkenbasara.mobi là tổ chức triển khai nâng cao đào tạo và giảng dạy giờ đồng hồ Anh cho tất cả những người đi làm duy...


Chuyên mục: KHÁI NIỆM LÀ GÌ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *