a list of people who have been judged the most suitable for a job or prize, made from a longer list of people originally considered, và from which one person will be chosen:

Muốn học thêm?

Cải tiến vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.

Bài Viết: Shortlist là gì

Học những từ bạn cần tiếp xúc một cách thức tự tin.

a small number of people who have been judged the most suitable for a job, prize, etc. from a larger number và from which one will finally be chosen: I have applied for numerous management jobs và, despite fulfilling the criteria, have never been shortlisted.

Typically, shortlists of applicants, ranked in priority order are assembled with the aid of computer software. Những quan điểm của những ví dụ đã không còn gì hiện quan điểm của những cân chỉnh viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của những nhà cấp phép. The four shortlisted design teams were asked for ideas addressing the issues of this century rather than those of the last. A shortlist of the new approaches in recent economics includes game theory, experimental economics, behavioral economics, evolutionary economics, neuroeconomics, và non-linear complexity theory. Women-only shortlists helped lớn break the logjam back in 1997, và they can help us lớn make further progress now. Shortlisted bidders for the national electronic monitoring service are required lớn propose the equipment they intend lớn use in their bids, which are due today. We are, therefore, glad lớn have been able lớn shortlist their consortium for the sealift competition. A panel, chaired by the first civil service commissioner, will consider their advice, interview those on the shortlist và make recommendations lớn me. The competition has attracted strong interest và a selection panel chaired by a commissioner is interviewing a strong shortlist of candidates.


Bạn đang xem: Shortlisted là gì

*

*

Xem thêm: Cách Chơi Bane - Hướng Dẫn Chơi Bane

*

*

Search phần mềm từ điển của chúng tôi ngay giờ đây and chắc chắn rằng bạn không lúc nào trôi mất từ một lần nữa.Phát triển Phát triển Từ điển API Tra giúp bằng cách thức nháy đúp chuột Những tiện dụng search Dữ liệu cấp phép Ra mắt Ra mắt Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ and Riêng tư Corpus Những quy cách cần sử dụng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Shortlist Là Gì – Shortlist Short List, Short

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://tekkenbasara.mobi Shortlist Là Gì – Shortlist Short List, Short

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *