Thus, measuring the light pulse with a photomultiplier tube can allow the accumulated radiation dose khổng lồ be quantified.

Bạn đang xem: Quantify là gì


Do vậy, Việc đo đạc xung tia nắng bởi đèn nhân quang năng lượng điện rất có thể chất nhận được liều phản xạ hội tụ nhằm rất có thể lượng hóa được.
This matrix is analogous to the PMNS matrix for neutrinos, and quantifies flavour changes under charged weak interactions of quarks.
Ma trận này tựa như nhỏng ma trận PMNS cho những hạt neutrino, với xác định cường độ của việc biến hóa hương vào hệ trọng mạnh mẽ của các phân tử quark.
And this isn"t something that you can quantify or traông chồng or measure, & we tkết thúc khổng lồ undervalue things in society that we can"t measure.
Và phía trên không phải cái có thể định lượng hoặc cân nặng đong thống kê và ta thường xuyên Reviews rẻ rất nhiều điều vào làng hội nhưng ta thiết yếu đo đếm.
Compared khổng lồ earthquakes near plate boundaries, intraplate earthquakes are not well understood, & the hazards associated with them may be difficult lớn quantify.
So cùng với phần đông trận động đất ngay sát nhóc con giới mảng, động khu đất nội mảng không được làm rõ, với các côn trùng gian nguy tương quan mang đến bọn chúng có thể trở ngại nhằm định lượng.
The theory formalizes this intuition, by introducing mathematical models of computation lớn study these problems và quantifying the amount of resources needed khổng lồ solve them, such as time and storage.
Lý thuyết độ tinh vi tính tân oán chuyển ý tưởng phát minh trực quan liêu này thành mệnh đề toán thù học tập ngặt nghèo, bằng cách giới thiệu những mô hình tính tân oán để nghiên cứu những vụ việc này cùng tính lượng tài nguyên ổn cần thiết để xử lý chúng, chẳng hạn như thời gian hay bộ nhớ.
And though the equation is largely subjective, you can perhaps quantify people, và perhaps quantify affluence, but giải pháp công nghệ is abusive in too many ways khổng lồ quantify.
Và tuy vậy thuật tính nhiều phần khinh suất, bạn có thể ước tính số tín đồ cùng hoàn toàn có thể cả lượng của cải, tuy nhiên công nghệ hủy diệt theo không ít phương pháp để hoàn toàn có thể dự tính.
BBImpulse measures price change as a function of the bands; percent bandwidth (%b) normalizes the width of the bands over time; & bandwidth delta quantifies the changing width of the bands. %b (pronounced "percent b") is derived from the formula for stochastics and shows where price is in relation to the bands. %b equals 1 at the upper band và 0 at the lower band.
Chúng là BBImpulse để đo lường sự chuyển đổi giá chỉ nhỏng một hàm của dải; phần trăm đường dẫn (%b) nhằm chuẩn chỉnh hóa phạm vi của dải theo thời gian; cùng delta băng thông để định lượng sự đổi khác bề rộng của dải. %b gây ra tự công thức tính độ tự nhiên với chỉ ra giá vẫn ở chỗ nào trong đối sánh tương quan với dải. %b bằng 1 Khi sống quý giá trên thuộc của dải và bởi 0 Lúc sinh hoạt cực hiếm dưới thuộc của dải.
Once the phối of individuals has been defined, its species richness can be exactly quantified, provided the species-cấp độ taxonomy of the organisms of interest is well enough known.
Một lúc tập thích hợp các cá thể đã có xác định, độ phong phú loài của chính nó rất có thể được định lượng đúng chuẩn, miễn là phân nhiều loại cấp loại của các sinch trang bị quan tâm cũng được hiểu rõ.
Following Kolmogorov"s work in the 1950s, advanced statistics uses approximation theory & functional analysis lớn quantify the error of approximation.
Sau các bước của Kolmogorov vào trong thời điểm 1950, số liệu những thống kê tiên tiến và phát triển sử dụng lý thuyết xấp xỉ với đối chiếu tác dụng nhằm xác định số lượng những lỗi của giao động.
I think there"s a belief that it"s just impossible, that you cannot quantify the doings of mankind, that you cannot measure history.
Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng sự phối hợp này là cần yếu được, vị không có ai hoàn toàn có thể gửi dịnh đa số hành động của loại bạn thành gần như số lượng rằng bạn cần thiết đo đếm được lịch sử dân tộc.

Xem thêm: Net Operating Income Là Gì, Net Operating Income / Thu Nhập Kinh Doanh Tịnh


Harry Nyquist"s 1924 paper, Certain Factors Affecting Telegraph Speed, contains a theoretical section quantifying "intelligence" và the "line speed" at which it can be transmitted by a communication system, giving the relation W = K log m (recalling Boltzmann"s constant), where W is the speed of transmission of intelligence, m is the number of different voltage levels to choose from at each time step, & K is a constant.
Bài báo năm 1924 của Harry Nyquist, "Certain Factors Affecting Telegraph Speed", đựng một trong những phần triết lý định lượng "tri thức" (intelligence) và "vận tốc đường truyền" (line speed), chỉ dẫn mọt tương tác W = Klogm, trong đó W là tốc độ dẫn truyền học thức, m là số cấp điện áp có thể thực hiện trên mỗi bước với K là 1 hằng số.
Ngân mặt hàng ADB sử dụng thông số Gini để xác định khoảng cách chênh lệch , họ cũng cho biết số lượng càng to vụ việc càng xấu đi .
Toward that end, sales engineering increasingly relies on any information công nghệ that can help quantify ROI even from the first encounter.
Để giành được điều ấy, chuyên môn bán hàng ngày dần phụ thuộc vào bất kỳ công nghệ biết tin như thế nào hoàn toàn có thể góp định lượng ROI trong cả từ bỏ lần gặp gỡ thứ nhất.
Simulation has mostly been used for input techniques because people"s motor performance is probably the most well- quantified area of HCl.
Mô bỏng vẫn đa số được thực hiện cho các nguồn vào nghệ thuật cũng chính vì năng suất hộp động cơ của người dân có thể là tích HCI, tuyệt nhất well- quantified.
And it surprises me that no model currently exists that quantifies the effect of environmental factors on human lung health, because that relationship seems so important.
Và điều làm tôi bất ngờ là không tồn tại mô hình nào sống thọ hiện nay nhưng mà thể định lượng ảnh hưởng của những chỉ số môi trường xung quanh lên sức mạnh của phổi, chính vì mọt liên hệ kia có vẻ như khôn cùng đặc trưng.
So Milgram is quantifying evil as the willingness of people khổng lồ blindly obey authority, khổng lồ go all the way lớn 450 volts.
Milgram định lượng cái xấu là sự việc sẵn lòng của bé tín đồ mù cửa hàng tuân thủ theo đúng quyền lực, nhằm đi mang đến 450 volts.
Various efforts have sầu been made khổng lồ quantify the relationship between tax revenue & tax rates (for example, in the United States by the Congressional Budget Office).
Nhiều nỗ lực không giống nhau đã có được thực hiện để định lượng mối quan hệ thân các khoản thu nhập thuế với thuế suất (chẳng hạn, của Văn chống giá cả Quốc hội (CBO) trên Hoa Kỳ).
The impact of drugs and alcohol, immorality, pornography, gambling, financial subjugation, và other afflictions imposes on those in bondage & on society a burden of such magnitude that it is almost impossible to lớn quantify.
Ảnh tận hưởng của ma túy với rượu, hình hình ảnh sách vở khiêu dâm, bài bạc, nô dịch tài chủ yếu, cùng hầu hết nỗi đau đớn khác tạo thành cho tất cả những người sinh sống vào ách quân lính với vào thôn hội một nhiệm vụ cùng với cường độ gần như là chẳng thể định lượng được.
If the mean biotemperature is between 1.5 & 3 °C (34.7 and 37.4 °F), Holdridge quantifies the climate as subpolar (or alpine, if the low temperature is caused by altitude).
Nếu ánh sáng sinch học tập ở trong vòng 1,5 °C với 3 °C, Holdridge xác định nó như là nhiệt độ núi cao (tuyệt khí hậu cận cực, giả dụ như ánh sáng thấp là vì vĩ độ lớn). ^ Môi trường núi ^
" A scientific theory comprises a collection of concepts, including abstractions of observable phenomemãng cầu, expressed as quantifiable properties, together with rules ( called scientific laws ) that express relationships between observations of such concepts. "
Một kim chỉ nan khoa học bao gồm một tập hòa hợp các quan niệm, bao gồm cả các hiện tượng lạ trừu tượng với quan gần kề được, biểu đạt giống như các định lượng có thể tính được, cùng rất hầu như quy định ( điện thoại tư vấn là định hiện tượng công nghệ ) diễn tả quan hệ giữa các quan tiền gần kề về những định nghĩa trên.
I don"t believe that intelligence can be accurately quantified- - but I bởi vì have an I.Q. of 187 and an eidetic memory and can read trăng tròn,000 words per minute.
Tôi thiếu tín nhiệm tình báo hiện đang có thể được định lượng đúng đắn - mà lại tôi bao gồm một I.Q. của 187 với một Eidetic bộ nhớ với có thể đọc trăng tròn.000 trường đoản cú từng phút.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *