Số hóa là trách nhiệm phổ biến nhưng mà một chuyên gia GIS phải làm. Thời gian làm cho GIS những độc nhất vô nhị đó là số hóa tài liệu raster nhằm tạo ra những lớp vector quan trọng mang lại đối chiếu. QGIS bao gồm chũm khỏe mạnh trong các hóa screen cùng tài năng chỉnh sửa nhưng họ đang tò mò vào tư liệu chỉ dẫn này.

Bạn đang xem: Qgis là gì

Tổng quan tiền về nhiệm vụ¶

Chúng ta sẽ áp dụng một phiên bản đồ vật địa hình ở dạng raster với tạo ra một vài lớp vector thể hiện đặc trưng trên một khu vui chơi công viên.

Các kỹ năng các bạn sẽ học được¶

Đặt chế độ cấu tạo dữ liệu pyramid cùng với các bộ dữ liệu raster dung lượng bự nhằm tăng speed khi thu pchờ với di chuyển bên trên màn hình

Làm việc với các đại lý dữ liệu Spatialite

Nhận dữ liệu¶

L& Information New Zeal& (LINZ) cung cấp bản đồ dùng địa làm nên raster sống phần trăm 1:50 000 cho đảo mập New Zealvà và quần hòn đảo Chatđam mê.

Tải xuống tệp tin ảnh GeoTIFF trường đoản cú trang dữ liệu bản trang bị địa hình Christchurch Topo50.

For convenience, you may directly tải về a copy of the datamix from thelinks below:

BX24_GeoTifv1-02-clip.tif

Nguồn dữ liệu

Các bước thực hiện¶

Go to lớn Layer ‣ Add Raster Layer. Locate the downloadedBX24_GeoTifv1-02.tif & cliông xã mở cửa.

*

This is a large raster tệp tin và you may notice that when you zoom or panaround the map, the bản đồ takes a little time lớn render the image. QGIS offersa simple solution lớn make rasters load much faster by using ImagePyramids. QGIS creates pre-rendered tiles at different resolutions andthese are presented to lớn you instead of the full raster. This makes mapnavigation snappy và responsive sầu. Right-cliông chồng the BX24_GeoTifv1-02 layervà choose Properties.

*

Choose the Pyramids tab. Hold the Ctrl key và select allthe resolutios offered in the Resolutions panel. Leave otheroptions lớn defaults and clichồng Build pyramids. Once the processfinishes, click OK.

*

Back in the main QGIS window, use the Zoom tool to lớn locateHagley Park area in Christchurch. This is the park that we will bedigitizing.

*

Before we start, we need lớn phối mặc định Digitizing Options. Go toSettings ‣ Options....

*

Select the Digitizing tab in the Options dialog.Set the Default snap mode khổng lồ To vertex và segment.This will allow you to snap to lớn the nearest vertex or line segment. I alsoprefer khổng lồ mix the Default snapping tolerance andSearch radius for vertex edits in pixels instead of bản đồ units.This will ensure that the snapping distance remains constant regardless ofzoom màn chơi. Depending on your computer screen resolution, youmay choose an appropriate value. Cliông chồng OK.

*

Now we are ready khổng lồ start digitizing. We will first create a roads layer anddigitize the roads around the park area. Select Layer ‣ New‣ New Spatialite Layer.... You may also choose lớn create a NewShapetệp tin Layer... instead if you prefer. Spatialite is an open databaseformat similar to ESRI"s geodatabase format. Spatialite database iscontained within a single tệp tin on your hard drive và can contain diferenttypes of spatial (point, line, polygon) as well as non-spatial layers. Thismakes is much easier to move sầu it around instead of a bunch of shapefiles. Inthis tutorial, we are creating a couple of polygon layers and a line layer,so a Spatialite database will be better suited. You can always load aspatialite layer and save it as a shapetệp tin or any other format you want.

*

In the New Spatialite Layer dialog, click the ...button and save sầu a new spatialite database named nztopo.sqlite. Choosethe Layer name as Roads and select Line as theType. The base topographic bản đồ is in theEPSG:2193 - NZGD 2000 CRS, so we can selectthe same for our roads layer. Check the Create anautoincrementing primary key box. This will create a field called pkuidin the attribute table & assign a quality numeric id automatically lớn eachfeature. When creating a GIS layer, you must decide on the attributes thateach feature will have sầu. Since this is a roads layer, we will have 2 basicattributes - Name và Class. Enter Name as the Nameof the attribute in the New attribute section and clickAdd to attribute list.

*

Similarly create a new attribute Class of the type Text data.Cliông xã OK.

*

Once the layer is loaded, cliông xã the Toggle Editing button toput the layer in editing mode.

*

Clichồng the Add feature button. Cliông xã on the map canvas lớn add anew vertex. Add new vertices along the road feature. Once you have digitizeda road segment, right-cliông xã lớn over the feature.


Ghi chú

You can use the scroll wheel of the mouse to lớn zoom in or out while digitizing.You can also hold the scroll button & move the mouse khổng lồ pan around.


*

After you right-click to end the feature, you will get a pop-up dialogcalled Attributes. Here you can enter attributes of the newlycreated feature. Since the pkuid is an auto-incrementing field, youwill not be able to enter a value manually. Leave it blank và enter theroad name as it appears on the topo bản đồ. Optionally, assign a Road Classvalue as well. Clichồng OK.

*

The mặc định style of the new line layer is a thin line. Let"s change it sowe can better see the digitized features on the canvas. Right cliông xã theRoads layer và select Properties.

*

Select the Style tab in the Layer Propertiesdialog. Choose a thicker line style such as Primary from thepredefined styles. Clichồng OK.

*

Now you will see the digitized road feature clearly. Cliông xã SaveLayer Edits to commit the new feature to lớn disk.

Xem thêm: Epidermis Là Gì ? 5 Điều Bạn Nên Biết Khi Chăm Sóc Da Bài 1: Cấu Trúc Của Da

*

Before we digitize remaining roads, it is important lớn update some othersettings that are important khổng lồ create an error không tính tiền layer. Go toSettings ‣ Snapping Options....

*

In the Snapping Options dialog, kiểm tra the Enabletopological editing. This option will ensure that the common boundariesare maintained correctly in polygon layers. Also check theEnable snapping on intersection which allows you khổng lồ snap on anintersection of a background layer.

*

Now you can clichồng Add feature button và digitize other roadsaround the park. Make sure to cliông xã Save sầu Edits after you add anew feaure to save sầu your work. A useful tool lớn help you with digitizing isthe Node Tool. Clichồng the Node Tool button.

*

Once the node tool is activated, cliông chồng on any feature lớn show the vertices.Click on any vertex to select it. The vertex will change the color once itis selected. Now you can clichồng và drag your mouse khổng lồ move sầu the vertex. Thisis useful when you want to make adjustments after the feature is created.You can also delete a selected vertex by clicking the Delete key.(Option+Delete on a mac)

*

Once you have sầu finished digitizing all the roads, clichồng theToggle Editing button.

*

Now we will create a polygon layer representing the park boundaries. Go toLayer ‣ New ‣ New Spatialite Layer.... Select thenztopo.sqlite database from the dropdown các mục. Name the new layer asParks. Select Polygon as the Type. Create a newattribute called Name. Cliông chồng OK.

*

Cliông chồng the Add feature button và cliông xã on the bản đồ canvas to lớn addomain authority polygon vertex. Digitize the polygon representing the park. Make sure yousnap to lớn the roads vertices so there are no gaps between the park polygons& road lines. Right-cliông chồng khổng lồ finish the polygon.

*

Enter the park name in the Attributes pop-up.

*

Polygon layers offer another very useful setting called Avoidintersections of new polygons. Go to Settings ‣Snapping Options.... Cheông xã the box in the Avoid Int column inthe row for the Parks layer. Cliông xã OK.

*

Now cliông xã on Add feature to lớn add a polygon. With the Avoidintersections of new polygons, you will be able quickly digitize a newpolygon without worrying about snapping exactly khổng lồ the neighboring polygons.

*

Right-clichồng khổng lồ finish the polygon and enter the attributes. Magically thenew polygon is shrunk & snapped exactly lớn the boundary of the neighboringpolygons! This is very useful when digitizing complex boundaries where youneed not be very precise và still have topologically correct polygon.Cliông xã Toggle Editing khổng lồ finish editing the Parks layer.

Now it is time to lớn digitize a buildings layer. Create a new polygon layer namedBuildings by going khổng lồ Layer ‣ New ‣ New SpatialiteLayer.

*

Once the Buildings layer is added, turn off the Parks và Roadslayer so the base topo map is visible. Select the Buildings layer andcliông xã Toggle Editing.

*

Zoom to an area with the buildings và cliông chồng Rectangle byExtent button. Cliông chồng và drag the mouse to draw a perfect rectangle.Similarly, add remaining buildings.

*

You will notice that some buildings are not vertical. We will need to lớn drawa rectangle at an angle lớn match the building footprint. Cliông xã theRectangle from center.

*

Cliông chồng at the center of the building và drag the mouse khổng lồ draw a verticalrectangle.

*

We need khổng lồ rotate this rectangle lớn match the image on the topo bản đồ. Therotate tool is available in the Advanced Digitizing toolbar.Right-cliông xã on an empty area on the toolbar section and enable theAdvanced Digitizing toolbar.

*

Clichồng the Rotate Feature(s) button.

*

Use the Select Single feature tool lớn select the polygon thatyou want khổng lồ rotate. Once the Rotate Feature(s) tool isactivated, you will see crosshairs at the center of the polygon. Clickexactly on that crosshairs and drag the mouse while holding the left-clickbutton. A pReview of the rotated feature will appear. Let go of the mousebutton when the polygon aligns with the building footprint.

*

Save sầu the layer edits và click Toggle Editing once you finishdigitizing all buildings. You can drag the layers khổng lồ change their order ofappearance.

Xem thêm: Cao Su Non Tiếng Anh Là Gì, (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

*

The digitizing task is now complete. You can play with the styling andlabelling options in layer properties lớn create a nice looking bản đồ from thedata you created.


Chuyên mục: KHÁI NIỆM LÀ GÌ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *