*nước ngoài đụng từ
 nhân như là (cây, động vật hoang dã...)
 thịnh hành thoáng rộng, lan tỏa (ý kiến, tín ngưỡng..)
 lớn propagate news
 Viral thông tin, loan tin
 (đồ vật lý) truyền (âm tkhô hanh, ánh sáng...)
 to propagate heast
 chuyển nhiệt
 truyền (căn bệnh...)
 propagate vibrations through rock
 truyền gần như chấn rượu cồn qua vách đá
*nội rượu cồn từ
 tạo nên, trường đoản cú sinc sôi nảy nsinh hoạt (cây)
 plants propagate rapidly
 cây sinc sôi nảy nsống nhanh
propagate▸ verb1an easy plant to lớn propagate: BREED, grow, cultivate.

Bạn đang xem: Propagate là gì

Quý Khách vẫn xem: Propagate là gì

2these shrubs propagate easily: REPRODUCE, multiply, proliferate, increase, spread, self-seed, self-sow.3they propagated socialist ideas: SPREAD, disseminate, communicate, make known, promulgate, circulate, broadcast, publicize, proclalặng, preach, promote; poetic/literary bruit abroad.* nước ngoài đụng từ - truyền như thể, nhân như là (cây, thụ...); truyền (bệnh...) - giữ lại (đức tính... từ bỏ nạm hệ này quý phái thay hệ khác) - lan truyền, Viral to propagate news ~ lan truyền thông tin loan tin - (vật lý) truyền (âm tkhô nóng, ánh sáng...) to lớn propagate heast ~ truyền nhiệt* nội rượu cồn từ - tạo, sinch sôi nảy nsinh sống rabbits propagate rapidly ~ thỏ sinc sôi nảy nlàm việc nhanhpropagate■ verb 1》 breed by natural processes from the parent stoông chồng. ⁃ cause khổng lồ increase in number or amount. 2》 promote (an idea, knowledge, etc.) widely. 3》 transmit or be transmitted in a particular direction. Derivativespropagationnoun propagativeadjective sầu OriginME: from L. propagat-, propagare "multiply from layers or shoots"; related to lớn propago "young shoot" (from a base meaning "fix"). verb1. transmit from one generation to lớn the next- propagate these characteristics• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: pass on• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s something- Somebody toàn thân ----s something lớn somebody2. travel through the air- sound & light propagate in this medium• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: travel , go , move , locomote• Verb Frames:- Something ----s3.

Xem thêm: Plantain Là Gì - Plantain Sử Dụng Cho Là Gì

transmit- propagate sound or light through air• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: transmit , transfer , transport , channel , channelize , channelise• Verb Frames:- Something ----s something4. become distributed or widespread- the infection spread- Optimism spread among the population • Syn: spread• Derivationally related forms: spread (for: spread ) Hypernyms: move Hyponyms: catch• Verb Frames:- Something ----s5. transmit or cause lớn broaden or spread- This great civilization was propagated throughout the land• Derivationally related forms: propagation • Hypernyms: spread , distribute• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s something- Something ----s something6. cause khổng lồ become widely known- spread information- circulate a rumor- broadcast the news • Syn:circulate , circularize , circularise , distribute , disseminate , broadcast , spread , diffuse , disperse , pass around• Derivationally related forms:dispersive (for: disperse ), dispersion (for: disperse ), dispersal (for: disperse ), diffusive (for: diffuse ), diffusion (for: diffuse ), spread (for: spread ), spreading (for: spread ), broadcast (for: broadcast ), propagation , propagator , disseminative (for: disseminate ), dissemination (for: disseminate ), disseminator (for: disseminate ), circular (for: circularise ), circulation (for: circulate ) Hypernyms: publicize , publicise , air , bare Hyponyms:podcast , sow , popularize , popularise , vulgarize , vulgarise , generalize , generalise , carry , run• Verb Group: go around , spread , circulate • Cause: go around , spread , circulate• Verb Frames:- Somebody ----s something7. cause to propagate, as by grafting or layering• Derivationally related forms: propagative , propagation , propagator• Topics: plant , flora , plant life • Hypernyms: process , treat Hyponyms: inoculate• Verb Frames:- Somebody ----s something8. multiply sexually or asexually• Derivationally related forms: propagative , propagation• Topics: biology , biological science • Hypernyms: reproduce , procreate , multiply Hyponyms: vegetate• Verb Frames:- Something ----s
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *