a long, vertical tube containing a set of mirrors that gives you a view of what is above sầu you when you look through the bottom of the tube:


Bạn đang xem: Periscope là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tekkenbasara.mobi.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


a vertical tube containing mirrors that can give you a view of what is above sầu you when you look through the bottom of the tube:
They make tests at various times, và periscopes và other instruments are submitted to lớn them for examination.
Unfortunately, his periscope was sighted, he had lớn vày a crash dive sầu, và presently depth charges started lớn burst round hyên ổn.
The optical instruments which are most needed are prismatic binoculars, telescopes, dial sights, range-finders, & periscopes.
The first drawing, however, did not show the tower for the periscope—the very heart of the building.
Although that is perfectly true, you cannot make submarine officers in under two years, because they do not get the practice of handling their ships và using their periscopes.
We have sầu had to lớn establish certain absolutely essential schools of training in connection with mining, signalling, periscope work và so on, the total staff of which is about 1,500.
When they vì chưng occur, they arise either from the entanglement of submarines in trawled fishing gear or from collisions between surface craft & submarines operating at periscope depth.
Các cách nhìn của những ví dụ ko miêu tả quan điểm của những chỉnh sửa viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press xuất xắc của những nhà cấp giấy phép.


Xem thêm: Khái Quát Về Truyền Kì Mạn Lục Là Gì ? Truyền Kỳ Mạn Lục Truyền Kỳ Mạn Lục

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Ngày Nghỉ Phép Tiếng Anh Là Gì ? Nghỉ Phép Tiếng Anh Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: KHÁI NIỆM LÀ GÌ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *