Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ tekkenbasara.mobi.Học những từ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.

quý khách đang xem: Gizmo là gì Many doodahs và doowhistles, gizmos và widgets get their proper names & places in this wide-ranging & artistically pleasing book. A collection of various interchangeable and expendable gizmos, the house included inflatable beds và chairs that doubled as hovercrafts & multi-purpose robots that could distinguish between flavours of canned soup. I refer to lớn the part of his speech that contained a plethora of gimmicks and gizmos khổng lồ giảm giá khuyến mãi with the problem of unemployment. Well-trained and highly motivated personnel will always be every bit as important as the lademo gizmo. Codes, passwords & electronic gizmos must be used và one can obtain access only to the part of the system to which one is entitled lớn gain access. He has several gizmos and gadgets including an ejector seat, an umbrella, water cannons và a towel. Gizmos can be attached khổng lồ assemble a robotic dog with the ability to lớn sniff out hidden hint coins and puzzles. Among muốn the various gizmos he has obtained from his father are tracking devices, powder acid và other different và useful chemicals. Các quan điểm của những ví dụ không diễn tả ý kiến của các biên tập viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press xuất xắc của những đơn vị cấp phép.

Bạn đang xem: Gizmo là gì

*

*

*

Xem thêm: Confucianism Là Gì - Confucianism In Vietnamese

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Mới độc nhất
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *