thsống ra·hết·tắt·mãn·kết thúc·mai một·mãn hạn·mất đi·thsống hắt ra·tắt thở

*

Before the revolution in January 2011, the government was planning lớn take a decision to lớn abolish summer time in 2011 before President Hosni Mubarak"s term expires in September 2011.

Bạn đang xem: Expire là gì


Trước cuộc cách mạng vào thời điểm tháng một năm 2011, cơ quan chỉ đạo của chính phủ đang lên kế hoạch giới thiệu ra quyết định bãi bỏ thời hạn ngày hè năm 2011 trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Hosni Mubarak hết hạn hồi tháng 9 năm 2011.
While Argentina"s finances were extremely strained at this juncture following the economic crisis in 1953, the most serious setback lớn the project came in January 1955 when Tank"s contract expired.
Nền tài chính của Argentimãng cầu rất là stress vào thời điểm này sau cuộc khủng hoảng rủi ro kinh tế tài chính năm 1953, trsống xấu hổ lớn số 1 đến dự án là tekkenbasara.mobiệc Tank hết hợp đồng với chính phủ nước nhà trong tháng 1/1955.
If you cancel your storage plan or when your storage plan expires, your storage limits will remix to the không lấy phí levels for each hàng hóa at the end of your billing cycle.
Nếu bạn hủy gói bộ nhớ lưu trữ hoặc lúc gói bộ nhớ không còn hạn, giới hạn mức bộ nhớ của các bạn sẽ được đặt lại về mức miễn giá thành cho từng sản phẩm làm tekkenbasara.mobiệc cuối chu kỳ thanh khô toán.
Existing users who were added based on the pretekkenbasara.mobious definition remain in the audience until their membership duration expires.
Người cần sử dụng hiện tại vẫn đạt thêm dựa vào định nghĩa trước kia vẫn còn trong đối tượng người sử dụng cho tới lúc thời hạn thành tekkenbasara.mobiên của họ hết hạn.
While this is useful if your tekkenbasara.mobideo clip is no longer available after the expiration date, it"s easy lớn accidentally setting the date to lớn the past for an available tekkenbasara.mobideo.
Mặc cho dù điều này hữu ích nếu đoạn phim của doanh nghiệp không thể hoàn toàn có thể coi sau ngày hết hạn, cơ mà rất dễ nhằm vô tình đặt ngày không còn hạn trong thừa khứ cho một đoạn phim tất cả sẵn.
In addition to lớn guaranteeing that the earth will never expire, God’s Word also tells us that he “formed it even to be inhabited.”
Ngoài câu hỏi bảo đảm trái đất sẽ không bao giờ bị bài trừ, Lời Đức Chúa Trời cũng đến bọn họ biết Ngài “đang tạo sự <đất> nhằm dân ở” (Ê-không đúng 45:18).
In July 2007, Funimation Entertainment announced they had acquired the license khổng lồ the series after Bandai"s license had expired.
Vào mon 7 trong năm 2007 Funimation Entertainment sẽ đề nghị được tiếp quản lí bạn dạng quyền sau khi bản quyền của Bandai Entertainment hết hạn.
Because God’s Law had decreed that the avenger’s opportunity lớn kill the manslayer expired with the high priest’s death, & everyone knew this.
Vì Luật pháp của Đức Chúa Ttránh có ra sắc lệnh là lúc thầy tế lễ thượng phđộ ẩm tạ thế thì fan báo oán không thể cơ hội nhằm giết thịt kẻ sát nhân nữa, cùng phần đông bạn phần đông biết điều chế độ này.
The first anime series was licensed by Geneon Entertainment in English, but the license expired in 2011.
Geneon Entertainment cài đặt bản quyền phần anime đầu tiên với phân pân hận bởi giờ đồng hồ Anh, nhưng lại giấy tờ đã mãn hạn vào thời điểm năm 2011.
However, it was reported in September 2015 that DreamWorks & Disney would not renew their distribution deal, which was mix khổng lồ expire in August năm nhâm thìn.
Tuy nhiên trong tháng 9 năm năm ngoái, DreamWorks cùng Disney chào làng sẽ không còn liên tiếp kí tiếp vừa lòng đồng phân phối này nữa, cùng phù hợp đồng cũ đang không còn hạn vào thời điểm tháng 8 năm năm 2016.
Bad Robot was originally based at Touchstone Teletekkenbasara.mobision, but was moved by Abrams to lớn Paramount Pictures & Warner Bros. Teletekkenbasara.mobision, after his contract with ABC expired in 2006.

Xem thêm: Link Tải Mastercam X9 Full Crack 64Bit, Download Mastercam X9 Full Crack 64Bit


Bad Robot ban đầu thuộc về Touchstone Teletekkenbasara.mobision, nhưng lại tiếp nối Abrams sẽ chuyển hãng phyên tới Paramount Pictures với Warner Bros. Teletekkenbasara.mobision, sau thời điểm hòa hợp đồng cùng với ABC hết hạn vào khoảng thời gian 2006.
On May 31, 2017, Pledis Entertainment announced that Uee had graduated from the group after eight years of actitekkenbasara.mobity due khổng lồ the expiration of her contract.
Vào ngày 301/05 năm 2017, Pledis tuyên ổn tía rằng Uee vẫn tách đội sau tám năm chuyển động bởi thích hợp đồng tại cửa hàng không còn hạn.
Each upload operation resets the segment membership & expiration countdown for the identifiers that are uploaded.
Mỗi hoạt động download lên vẫn đặt lại tư bí quyết member phân khúc thị trường và đếm ngược thời hạn cho những giá trị nhận dạng mua lên.
This includes expiration dates from sitemaps, on-page structured data, and the meta expiration tag in the site header.
Vấn đề này bao gồm ngày không còn hạn tự sơ vật trang web, tài liệu có kết cấu trên trang cùng thẻ hết hạn meta trong tiêu đề trang web.
Please refrain from depositing any old checks you might have received, as your bank may charge you fees for depositing a stopped/expired kiểm tra.
Vui lòng không ký gửi ngẫu nhiên séc cũ nào mà lại bạn có thể đã nhận được, bởi vì ngân hàng của chúng ta cũng có thể tính giá thành mang lại vấn đề cam kết gửi séc đã biết thành ngừng/không còn hạn.
Should the President"s successor assume office, the term of his office shall expire at the kết thúc of three months after the conclusion of peace.
Nếu bạn kế nhiệm Tổng thống sở hữu phục vụ, nhiệm kỳ của ông vẫn chấm dứt vào thời điểm cuối bố mon sau thời điểm xong xuôi chủ quyền.
The first Technical PRetekkenbasara.mobiews was first set khổng lồ expire on April 15, 2015 but Microsoft later released a tool to lớn extend the expiry date, to lớn last until the second tech pRetekkenbasara.mobiews of the OS in May 2015.
Xem trước nghệ thuật đầu tiên lần trước tiên được tùy chỉnh cấu hình nhằm hết hạn vào ngày 15 tháng tư năm 2015 cơ mà Microsoft tiếp nối xây dựng một pháp luật để mở rộng thời hạn sử dụng, kéo dài cho tới khi hình ảnh nghệ sản phẩm nhị của hệ quản lý điều hành tháng năm năm ngoái.
(Job 14:13-15) Although in agony, Job demonstrated faith in Jehovah’s sovereignty, stating: “Until I expire I shall not take away my integrity from myself!” —Job 27:5.
Mặc dù nghỉ ngơi vào cơn cực khổ cùng cực, Gióp chứng minh đức tin chỗ quyền kẻ thống trị của Đức Giê-hô-va, ông nói: “Cho đến kỳ chết, tôi không phải thôi quả-quyết rằng tôi trọn-vẹn” (Gióp 27:5).
Tesla sold the Roadster until early 2012, when its supply of Lotus Elise gliders ran out, as its contract with Lotus Cars for 2,500 gliders expired at the kết thúc of 2011.
Tesla sản xuất chủng loại Roadster cho đến đầu năm mới 2012, lúc nguồn cung cỗ truyền động của hãng sản xuất Lotus Elise vẫn dứt, lúc hòa hợp đồng của họ cùng với thương hiệu Lotus Cars hỗ trợ 2,500 bộ truyền rượu cồn vẫn xong xuôi thời điểm cuối năm 2011.
It was formed on trăng tròn May 1882 and renewed periodically until it expired in 1915 during World War I. The Kingdom of Romania joined the alliance on 18 October 1883.
Nó được thành lập vào trong ngày trăng tròn tháng 5 năm 1882 với được gia hạn thời hạn cho tới khi nó không còn hạn vào thời điểm năm 1915 vào gắng chiến I. Vương quốc Romania tham gia liên minh vào ngày 18 tháng 10 năm 1883.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *