Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ tekkenbasara.mobi.Học các tự bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Bank statement là gì

Credit cards can be used anywhere, in any currency, and the entry simply appears on a bank statement on one"s return.
Family income supplement recipients who declared that they had capital worth more than £2,000 were asked to provide evidence by sending in ngân hàng statements or tài khoản books, & so on.
It is not just a question of bringing up your bank statement on a screen, or even doing the shopping without leaving the room.
One has only to look at one"s bank statement and compare it with one ten years ago lớn see how startling is the change.
I have sầu in my hvà an envelope that contained a simple, ordinary bank statement which was sent to lớn my constituent by his ngân hàng.
Most people would welcome such a figure at the bottom of their bank statement, but in national terms it is tiny.
His wallet had apparently contained a bank statement and other documents which could have helped lớn identify hlặng.
The amendment might even make it an offence for a ngân hàng lớn charge a customer for sending hyên his own bank statement.
Would that include, for example, a bank statement which is produced electronically & printed out on to lớn paper?
Các ý kiến của những ví dụ không diễn đạt quan điểm của các chỉnh sửa viên tekkenbasara.mobi tekkenbasara.mobi hoặc của tekkenbasara.mobi University Press tốt của các đơn vị cấp phép.


Xem thêm: Sau With Là Gì, Nghĩa Của Từ With, Đặt Câu Với Từ Come Up With

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tekkenbasara.mobi English tekkenbasara.mobi University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: " Site Manager Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Site Manager Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: KHÁI NIỆM LÀ GÌ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *